Aktuellt

KOKA DRICKSVATTNET! KEITTÄKÄÄ JUOMAVESI! BOIL YOUR DRINKING WATER!

Press info 17.9.2020 kl 16:25
HÄLSOINSPEKTIONEN OCH NYKARLEBY KRAFTVERK MEDDELAR
NYKARLEBY KRAFTVERKS DRICKSVATTEN SKA FORTSÄTTNINGSVIS KOKAS

De provsvar som har kommit från vattenproven som togs tisdagen den 15.9.2020 visar heller ingen förekomst av enterokocker. Nykarleby Kraftverk kommer att inleda en klorering av ledningsnätet. Kloreringen är en åtgärd till följd av avvikelsen i hushållvattenprovet taget må 14.9.2020. Vattnet kan efter kokning drickas trots kloreringen. Åtgärden kan förorsaka avvikande lukt och smak. Hälsoinspektionen kommer att ta förnyade prover på fredagen 18.9.2020 och på söndagen ges information om provsvaren.
Allt kranvatten skall fortfarande kokas i 5-10 minuter innan det kan drickas eller användas i matlagning.
Mer information kan fås av:
Tony Eklund
Nykarleby Kraftverk, Vd
050 357 3393
Annika Porthin
Chef för miljöhälsovården
050 502 2049
—-
Lehdistötiedote 17.9.2020 klo 16:25
TERVEYSVALVONTA JA NYKARLEBY KRAFTVERK TIEDOTTAVAT
JUOMAVESI ON EDELLEEN KEITETTÄVÄ NYKARLEBY KRAFTVERKETIN ALUEELLA
Tiistaina 15.9.2020 otetuista vesinäytteistä ei myöskään todettu enterokokkeja. Nykarleby Kraftverk aloittaa verkoston kloorauksen. Klooraus on toimenpide, joka tehdään johtuen poikkeamasta ma 14.9 otetusta talousvesinäytteestä. Kloorauksesta huolimatta keitettyä vettä voi juoda. Toimenpide voi aiheuttaa poikkeavaa hajua ja makua. Terveysvalvonta ottaa uudet näytteet perjantaina 18.9.2020 ja sunnuntaina tiedotetaan niiden tuloksista.

Kaikki juomavesi ja ruuanlaittoon käytettävä vesi tulee edelleen keittää 5-10 minuuttia.

Lisätietoja antavat:
Tony Eklund
TJ Nykarleby kraftverk
050 357 3393
Annika Porthin
Ympäristöterveydenhuollon päällikkö
050 502 2049
—-

Press release 17.9.2020 16:25
ANNOUNCEMENT BY THE HEALTH INSPECTION AND NYKARLEBY KRAFTVERK
NYKARLEBY KRAFTVERKS TAP WATER SHALL STILL BE BOILED

The test results from the water samples taken on Tuesday, September 15th, 2020, also show no presence of enterococci. Nykarleby Kraftverk will initiate a chlorination of the network. Chlorination is a measure due to the deviation in the domestic water sample taken on 14.9.2020. The water is drinkable after boiling despite the chlorination. The measure may cause anomalous odor and taste.
The Health Inspectorate will take renewed samples on Friday 18 September 2020 and on Sunday information will be given about the test results.

All tap water should still be boiled for 5-10 minutes before it can be drunk or used in cooking.

Furhter information:
Tony Eklund
CEO Nykarleby kraftverk
050 357 3393
Annika Porthin
Head of environmental health care
050 502 2049

 

 

 

Pressinfo 16.9.2020 kl 16:15
HÄLSOINSPEKTIONEN OCH NYKARLEBY KRAFTVERK MEDDELAR
NYKARLEBY KRAFTVERKS DRICKSVATTEN SKA FORTSÄTTNINGSVIS KOKAS
De provsvar som har kommit från vattenproven som togs tisdagen den 15.9.2020 visar ingen förekomst av E-coli eller koliforma bakterier. Provsvaret för enterobakterier kommer på torsdag 17.9.2020.
Allt kranvatten skall fortfarande kokas i 5-10 minuter innan det kan drickas eller användas i matlagning.
Imorgon eftermiddag ges ytterligare information.

Lehdistötiedote 16.9.2020 kl 16:15
TERVEYSVALVONTA JA NYKARLEBY KRAFTVERK TIEDOTTAVAT
JUOMAVESI ON EDELLEEN KEITETTÄVÄ NYKARLEBY KRAFTVERKETIN ALUEELLA
Tiistaina 15.9.2020 otetuista vesinäytteistä ei ole todettu E-coli tai koliformisia bakteereja. Enterobakteerien näytetulokset valmistuvat torstaina 17.9.2020.
Kaikki juomavesi ja ruuanlaittoon käytettävä vesi tulee edelleen keittää 5-10 minuuttia.
Huomenna iltapäivällä tiedotetaan lisää asiasta.

Pressinfo16.9.2020 16:15
No E-Coli or coliform bacteria was found in the samples from 15.9.
Tomorrow we will get the results concerning enterobacteria.
YOU STILL HAVE TO BOIL your water in 5-10 minutes before drinking or preparing food.

 

Mer information kan fås av / Listätietoa / More information.
Tony Eklund
Vd Nykarleby kraftverk
050 357 3393
Annika Porthin
Chef för miljöhälsovården
050 502 2049

 

 

Lägesuppdatering / Tilannepäivitys / Status update 16.9 kl 11.15
– Vi inväntar fortfarande provresultat, sannolikt är de klara före kvällen idag. Nytt prov har tagits idag.

– Odotamme vielä vesikokeiden tuloksia joitden pitäisi valmistua ennen iltaa tänään. Uusi koe on otettu myös tänään.

– We are still waiting for the results of the watertests and will get them before the evening today

 

Lägesuppdatering / Tilannepäivitys / Status update 15.9
1. Det var igår, måndag 14.9, som provet togs som en del av den rutinartade uppföljningen som varje vattentjänstverk har.
2. Vi har stängt bort den del av ledningsnätet där bakterien hittades.
3. Vi tar många nya prover idag och tidigast imorgon klarnar det om vi har bakterier även på andra ställen. Som en allmän försiktighetsåtgärd har myndigheten sagt att vattnet skall kokas.
4. Vi har varit i kontakt med hälsovården i Nykarleby och de har inte märkt något speciellt.
5. Vi har också kontaktat hälsovårdsmyndigheten och pratat med deras tf. hygieniker/veterinär som kunnat konstatera att vattnet är tillsvidare helt dugligt för djurens behov.

1. Bakteeri löytyi tänään kokeesta joka otettiin eilen maanantaina 14.9 rutiininomaisen tarkastuksen yhteydessä. Kaikki vesilaitokset tekevät jatkuvaa testausta varmistaakseen hyvän vedenlaadun.
2. Olemme kytkeneet pois sen osan vedenjakeluverkosta, josta bakteeri löytyi.
3. Teetämme monta uutta koetta tänään ja aikaisintaan huomenna tiedämme, onko meillä bakteereita myös muualla. Yleisenä varokeinona on viranomainen määrännyt, että juomavesi tulee keittää.
4. Olemme olleet yhteydessä Uudenkaarlepyyn terveydenhuoltoon ja he eivät ole huomanneet mitään erityistä.
5. Olemme myös olleet yhteydessä terveysviranomaisiin ja keskustelleet vt. hygieenikon/eläinlääkärin kanssa joka on todennut että vesi on käyttökelpoista eläimille.

1. The bacteria was found from a sample taken yesterday, Monday the 14th. All waterutilities have to conduct a periodical sampling to ensure the water quality.
2. We have disconnected the part of our network where the bacteria was found.
3. We are doing many new tests today and tomorrow at the earliest we now if we have bacteria in other places than where it was already found. The health officials want all our customers to boil their drinking water as a safety precaution.
4. We have contacted the local health station and they have not noticed any problems.
5. We have also contacted the health officials veterinary who told us that the water is ok for animals.

 

 

En mindre mängd bakterier har hittats i ett rutinartat vattenprov från en av våra vattenbassänger. Myndigheten har därmed utfärdat ett påbud att koka dricksvattnet för alla Nykarleby Kraftverks vattenkunder i minst 10 minuter.
Vi återkommer med mer information!

Pieni määrä bakteereita on löydytetty eräästä vesialtaastamme. Viranomaiset ovat täten antaneet määräyksen Nykarleby Kraftverkin asiakkaikke keittää juomavesi vähintään 10 minuuttia.
Lisätietoa tuota pikaa!

A small amout of bacteria has been found in one of our waterreservoirs. All the watercustomers of Nykarleby Kraftvek – please boil the water you drink at least for 10 minutes.
More information will be given during the day!

 

 

Pressmeddelande 15.9.2020 kl 12:30
HÄLSOINSPEKTIONEN OCH NYKARLEBY KRAFTVERK MEDDELAR

DRICKSVATTNET MÅSTE KOKAS I OMRÅDET SOM NYKARLEBY KRAFTVERK FÖRSÖRJER MED HUSHÅLLSVATTEN

I ett vattenprov som togs måndagen den 14.9.2020 har det hittats EN koliform bakterie. Förekomst av denna bakterie i vatten tyder på att vattnet kontaminerats. Även sjukdomsalstrande bakterier kan finnas i vattnet.

Allt kranvatten skall kokas 5-10 minuter innan det kan drickas eller användas i matlagning. För tvätt kan vattnet användas normalt.

För att kartlägga situationen tas flera prov idag. Resultaten från dessa provtagningar fås troligen imorgon eftermiddag och då ges mer information.

Mer information kan fås av:
Tony Eklund, Vd Nykarleby Kraftverk
050 357 3393
Annika Porthin Chef för miljöhälsovården
050 502 2049

TERVEYSVALVONTA JA NYKARLEBY KRAFTVERK TIEDOTTAVAT
JUOMAVESI ON KEITETTÄVÄ ALUEELLAMÅSTE KOKAS I OMRÅDET SOM NYKARLEBY KRAFTVERK FÖRSÖRJER MED HUSHÅLLSVATTEN

Maanantaina 14.9.2020 otetussa vesinäytteessä on todettu yksi koliforminen bakteeri. Tämän bakteerin esiintyminen vedessä on merkki veden saastumisesta. Vedessä voi olla tautia aiheuttavia bakteereita.

Kaikki juomavesi ja ruuanlaittoon käytettävä vesi on keitettävä 5-10 minuuttia. Pesuvetenä vettä voi käyttää normaalisti.

Tilanteen kartoittamiseksi on tänään otettu lisää näytteitä. Näiden näytteiden tutkimustulokset valmistuvat luultavasti huomenna iltapäivällä ja silloin annetaan enemmän tietoa.

Lisätietoja antavat:
Tony Eklund, TJ Nykarleby Kraftverk Ab
050 357 3393
Annika Porthin, Ympäristöterveydenhuollon päällikkö
050 502 2049

Läs fler meddelanden