Nykarleby Kraftverk Ab – verksamheten idag

Nykarleby Kraftverk är ett kommunalägt aktiebolag, som producerar el-, värme-, vatten- och avloppsverkstjänster till hushåll och företag inom staden Nykarleby. En liten del av våra leveranser och tjänster sker till kunder utanför Nykarleby stad – till Sundby och Karby i Pedersöre.

Vår målsättning är att erbjuda Nykarleby stads innevånare och företag förmånliga och konkurrens-kraftiga tjänster av god kvalitet. Dessutom vill vi med en sund affärsmässig verksamhet bidra till stadens allmänna utveckling och framgång.

Samordningen av el-, vatten- och avloppsverken inom Nykarleby skedde år 1993. Fjärrvärmeverksamheten inleddes år 2007. Rationaliseringen har gjort verksamheten effektivare genom att oundvikliga kostnader kan delas på flera verksamheter. Denna flerbranschmodell är vanlig i Sverige, men i Finland finns enbart två andra bolag som bedriver el, vatten och värme under samma tak.

Vår totala omsättning är ca 9,5 milj. euro per år och personalen 28 personer. Varje år erlägger vi ett avkastningskrav åt vår ägare staden Nykarleby i storleksklassen 0,5 miljoner euro.

Nykarleby Kraftverk är delägare till 13,3 % i Katternö-koncernen samt till 7,56 % i Perhonjoki Oy. Vi innehar också en andel på 8,2 % av Herrforsbolagets 110 kV regionnät.

Styrelse

Ordinarie medlemmar:
Bengt Jansson
Kenneth Nylund
Ann-Charlott Kjerp
Stefan Sjöberg
Robert Blomqvist
Maria Nybäck
Malin Wiklund
Jan Kronqvist

Verksamhetsområdet

Katternö Groups verksamhetsområde, med Nykarleby Kraftverks och aktionärernas distributionsområden utmärkta.

Verksamhetsberättelser

Historik - Nykarleby Kraftverk Ab

1926
Nykarleby kraftverk inledde sin kommersiella verksamhet då vattenkraftverket i Lappo å, i centrum av Nykarleby togs i drift. Sedan år 1900 fanns redan i stadskvarnen en vattenturbin som producerade elkraft till förbukning inom stadskärnan och till den närmaste lansbygden. Denna ”kvarngenerator” togs sedermera ur bruk och det nybyggda kraftverket övertog elleveranserna till såväl nya som tidigare anslutna elkonsumenter.

1957
Kraftverket förstoras med ett andra turbinaggregat och effekten ökade till 500 kW. Distributionsområdet omfattade i slutet av 1950-talet hela det närliggande kustområdet, från Oravais i söder till Karleby i norr.

1984
Det 1926 byggda kraftverket togs ur bruk år 1984 för att ge plats för ett, på samma plats, nybyggt och förstorat vattenkraftverk.Den gamla kraftverksbyggnaden och kraftverksmaskinerna är bevarade. Byggnaden används fortfarande som elställverk och förvaringsutrymme.

Det nya kraftverket (4500 kW) utnyttjar en betydligt större del av älvens vattenflöde och dammhöjden har ökat från 5 till 9 meter. Den förhöjda vattennivån har, enligt de flesta bedömare, positivt förändrat stadsmiljön kring älven.

1993
Stadens vatten-, avlopps-, och elverk sammanfördes och ombildades till ett så kallat kommunalt affärsverk under firmanamnet Nykarleby Affärsverk.

2001
Affärsverket återtog sitt ursprungliga firmanamn Nykarleby Kraftverk. Vattenkraftverkets produktion motsvarar i dag ca 20% av elkraftsbehovet inom Nykarleby.

2014
Affärsverket bolagiserades och blev Nykarleby Kraftverk Ab