Registerbeskrivning

Den registeransvarige:
Nykarleby Kraftverk Ab
FO-nummer 2367680-4
Kvarnvägen 20
66900 Nykarleby
06-785 6252

info@nkab.fi

Kontaktperson gällande ärenden som berör registerbeskrivningen:
Pekka Siekkinen
Ekonomichef
050-517 9042

Registrets namn:
Kundregister

Grund för förande av registret:
Personuppgiftslagen
Kundförhållande mellan den registeransvarige och kunden

Registrets ändamål:
Personuppgifterna för Nykarleby Kraftverk Ab:s nuvarande och tidigare kunder används i enlighet med personuppgiftslagen för att:

 • sköta och utveckla kundrelationen mellan Nykarleby Kraftverk Ab och dess kunder
 • underhålla, erbjuda, utveckla och leverera Nykarleby Kraftverk Ab:s produkter och tjänster
 • marknadsföra produkterna och tjänsterna
 • övervaka och driva in betalningar

Registrets innehåll:

 • namn
 • personbeteckning
 • modersmål
 • kontaktuppgifter så som postadress, telefonnummer och e-postadress
 • direktmarknadstillstånd eller –förbud som kunden meddelat
 • uppgifter som hänför sig till kategoriseringen av kunden
 • uppgifter om energi- och vattenförbrukning
 • uppgifter om energi- och vattenförbrukningsplatsen
 • uppgifter om apparaterna (mätarna) på förbrukningsplatsen

Regelmässiga uppgiftskällor:
Uppgifterna erhålls av den registrerade själv. Registret uppdateras med uppgifter som erhålls från kunderna i samband med offertförfrågningar, beställningar, avtal eller andra kontakter kring ärendet samt med förbrukningsuppgifter från mätarna som installerats på kundens förbrukningsplatser.

Uppgifterna i registret kan även uppdateras från externa informationskällor så som Fonecta, Fakta, YTJ och Suomen Asiakastieto Oy:s register.

Uppgifterna uppdateras också i enlighet med regler uppgjorda av Finsk Energiindustri som gäller överföring av uppgifter inom elmarknaden.

Utlämnande av uppgifter:
Personuppgifter utlämnas inte utanför Nykarleby Kraftverk Ab, förutom då det gäller i lag föreskrivna villkor om att lämna information åt myndigheter.

Vissa personuppgifter såsom namn-, adress- och förbrukningsuppgifter kan översändas till Nykarleby Kraftverk Ab:s samarbetspartners och tjänsteleverantörer, t.ex. för utskrivning av el-, vatten- och värmefakturor. Med tjänsteleverantörerna har gjorts skilda avtal gällande villkor för hantering av personuppgifter.

Uppgifterna lämnas inte ut utanför EU- eller EES-område.

Principerna för registerskyddet:
Kundregistrets uppgifter samlas i databaser, vilka är skyddade med brandmurar, lösenord och andra behövliga datatekniska metoder. Rätten att använda registret är begränsad till befullmäktigade personer som är anställda i Nykarleby Kraftverk Ab eller av företaget befullmäktigade aktörer, vilka behöver uppgifterna för skötsel av sina uppgifter.

Nykarleby Kraftverk Ab förutsätter att både personalen samt samarbetspartners förbinder sig att följa sekretessbestämmelser gällande kundregistret. Användning av kundinformation i elektronisk form kräver användarnamn och lösenord.

Kunduppgifter som sparas i pappersform förvaras i låsta arkiveringsutrymmen.

Rätt till att kontrollera, förbjuda och korrigera kunduppgifter:
Kunderna har i enlighet med personuppgiftslagen rätt att kontrollera uppgifter som gäller dem själva, samt att kräva korrigering av felaktiga uppgifter. Den registrerade har också rätt att förbjuda Nykarleby Kraftverk Ab att behandla uppgifter om honom själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar.

Begäran om insyn och rättelse samt meddelande om användning av förbudsrätt skall skickas skriftligen till Nykarleby Kraftverk Ab, Kvarnvägen 20, 66900 Nykarleby eller till info@nkab.fi.

Begäran om insyn kan också göras personligen hos den registeransvarige.

Registerbeskrivning.pdf