Vanliga frågor

Fjärrvärme

Om förutsättningarna finns är fjärrvärmen ett bra alternativ.

Närheten till befintligt fjärrvärmenät samt fastighetens interna förutsättningar är avgörande. En VVS-montör utreder de interna möjligheterna och Nykarleby Kraftverk utreder förutsättningarna för en anslutning.

Janne Öhman, ansvarig över fjärrvärmeavdelningen.

Janne Öhman på fjärrvärmeavdelningen tar emot alla anmälningar och frågor kring fjärrvärmeanslutningar. Konsultera gärna en VVS-montör innan för att komma fram till dina möjligheter att installera ett fjärrvärmesystem.

Installation av ledning, ventiler, mätare och filter.

I anslutningstariffen ingår byggande av husets anslutningsledning från huvudlinjen in genom ytterväggen. Avstängningsventiler, energimätare och smutsfilter ingår också i anslutningsavgiften. Arbetsområdet återställs efter avslutat arbete.

Beror på värmeeffekten.

Kostnaden bestäms utgående från avtalet mellan värmeleverantören och kunden. Avtalseffekten beräknas utgående från kundens värmebehov (effekt) vid den dimensionerade utomhustemperaturen -29 grader. För ett normalstort egnahemshus är avtalseffekten 10 kW. Anslutningskostnaden kan beräknas från tariffen utgående från den avtalade effektens storlek.

Förbrukningsavgiften är 54,52 €/MWh (moms 0%).

Grundavgiften bestäms utgående från storleken på den värmeeffekt (kW) som avtalats mellan värmeleverantören och kunden.
Avgiften räknas fram enligt den formel som finns på tariffbladet.

Fjärrvärmens stamnät är utbyggt i centrum av Nykarleby. Värmecentralen finns på industriområdet och ledningsnätet går fram till t.ex.
Stjärnhallen och Juthbacka. Då nya kunder ansluts sker planeringen i första hand med hänsyn till medelstora och stora värmeförbrukningsplatser.
Även fastigheter med litet värmebehov kan anslutas ifall fastigheten befinner sig nära ledningsnätet.

 

Det är enkelt, tryggt, miljövänligt och konkurrenskraftigt.

Systemet är i grunden mycket driftsäkert, kunden har kontinuerlig tillgång till värmeenergi. Fjärrvärmen är en miljöneutral värmeproducent och är relativt lätt att installera i vattenburna värmesystem.

El

Via får kundwebb, här hittar du den.

Via kundwebb kan du övervaka din förbrukning snabbt och enkelt. Det går även att ange en alarmgräns för att få ett varningsmejl enligt de kriterier du väljer från en lista av gränsvärden. Anvisningar för hur du loggar in finns under sidan Kundwebb.

Du borde kontakta oss på Kraftverket antingen via felanmälan eller direkt till någon på elverket.

En luftkabel som ligger på marken, hänger alltför lågt eller är uppenbart kapad är farlig för omgivningen och är naturligtvis en bruten länk i elnätet. Om du ser en trasig elledning bör du absolut inte röra den utan genast göra en felanmälan eller kontakta någon på elverket. Om du inte är säker är det bäst att ändå meddela din situation, för allas säkerhets skull. Tack för hjälpen!

Nej.

Vattenkraftverket i Nykarleby utgör i dagens läge endast kring 15- 20 % av Nykarleby Kraftverk Ab:s totala elbehov. Återstående 80% av elkraften härstammarfrån tiotals olika kraftverk runtom landet i vilka Nykarleby Kraftverk äger andelar i. Ett exempel på ett sådant samägt kraftverk är Alholmens Kraft i Jakobstad. Tidvis kan Nykarleby Kraftverk även sälja eller köpa el från den samnordiska elbörsen.

Förbrukningsavgiften är 11,99 cent per kWh. Avgiften består av förbrukningsavgift för elnät och elkraft, elskatt och moms enligt följande:
Elkraft 4,6 c/kWh
Elnät  2,8 c/kWh
Elskatt 2,3 c/kWh
Moms  2,3 c/kWh

Ytterligare debiteras en grundavgift som bestäms enligt den överenskomna anslutningsstorleken.

En kWh är en enhet oftast används vid mätning av elektrisk energi. Effekten som mäts i Watt (W) gånger tiden mätt i timmar (h) utgör energimängden (Wh,kWh,MWh,GWh). Vattenkraftverket i Nykarleby producerar drygt 16 miljoner kWh/år medan den totala distributionen är 110GWh/år.

1 kWh är energimängden för användningen av…

 • en hårtork i 37 minuter.
 • en spisplatta i 40 minuter.
 • en mikrovågsugn i 40 minuter.
 • en vattenkokare i 40 minuter.
 • en dammsugare i 43 minuter.
 • att följa med 8 och en halv fotbollsmatcher på en 46” Smart LED-TV.
 • en brödrost i 1 timme.
 • en 40 W glödlampa i 25 timmar.
 • en 9 W lågenergilampa i 111 timmar.
 • en mobiltelefonladdare kan sitta i uttaget i 200 timmar.
 • en 42″ plasma tv med en effekt på 220 W i 4 och en halv timme.
 • en 42″ lcd tv med en effekt på 128 W i 7 timmar och 48 minuter.
 • en digibox i 111 timmar.
 • en tvättning i en tvättmaskin på 40°.
 • en spelkonsol med en effekt på 203 W i 5 timmar.
 • att titta på 215 genomsnittliga Youtube-klipp på en laptop uppkopplad till Wi-Fi.
 • att lyssna på ”Våroffer” av Igor Stravinsky 27 gånger på en laptop uppkopplad till Wi-Fi.
 • en kaffebryggare i 1 timme och 15 minuter.
 • en bastuugn med effekten 5 kW i 12 minuter.
 • ett strykjärn i 40 minuter.
 • ett lite äldre kylskåp i 6 timmar och 40 minuter.
 • ett nyare kylskåp i 10 timmar.

Vatten och avlopp

Endast WC-papper och det som gått genom kroppen.

Vad vi spolar ned i toaletten försvinner inte bara. Det är en länk i en reningsprocess och varje dag arbetar reningsverken onödigt mycket med att rensa bort både fasta saker och farliga ämnen.
Pappershanddukar, tops, bindor, tamponger, våtservetter och annat hårt material ger ofta upphov till stockningar i rör och är en onödigt stor del av reningsarbetet. Cigarettfimpar, snus, färgrester och kemikalier (t.ex aceton) är farliga ämnen att hantera och förstör bakteriefloran i reningsprocessen.

Vattenmätaren innehåller ett horisontellt skovelhjul som registrerar via axelns rotation och volymen mellan skovlarna hur mycket vatten som passerat mekanismen.

Enligt lagstiftningen är minimikriteriet för korrekt vattenmätning ±5%. I själva verket är mätarens felmarginal endast 1-2%, alltså godtyckligt exakt. Fjärravlästa vattenmätare är digitalt konstruerade. I digitala vattenmätare läser sensorer hur snabbt en viss volym vatten (baserat på rörets diameter) förflyttar sig mellan två avlästa punkter.

Kunden.

De ventiler och kopplingar som finns runt vattenmätaren ägs av kunden.
Alltså är det på kundens ansvar att se till att inte förstöra mätare genom mekanisk påverkan eller förfrysning.Också de avloppsledningar som går på utsidan från och med byggnaden till närmaste anslutningsbrunn tillhör kunden.

Kraftverkets mätare, kundens ansvar.

Vattenverket äger, underhåller och reparerar vattenmätaren utan kostnad för kunden, under förutsättning att kunden inte själv förorsakat skadan på vattenmätaren.
Endast vattenverket får avlägsna vattenmätaren.
Om en vattenmätare gått sönder bör Kraftverket genast kontaktas.

Vattenverket här på Nykarleby Kraftverk Ab och Ben Ingman.

Tillsammans med Ben Ingman, som ansvarar över vatten- och avloppsärenden, kan du komma överrens om en tidpunkt för tecknande av anslutningsavtal. Medför till tillfället en situationsplan eller karta över vart du ska ha vatten- och avloppsanslutning. På kartan bör framgå fastighetens nummer och byggnadens våningsyta.

På mötet diskuteras kostnaderna för den planerade anslutningen, avtalen tecknas och tidpunkt för verkställande av anslutningen fastställs.
Kom ihåg att kontakta verket på förhand minst två veckor innan du vill ha anslutningen.

Vattnet är medelhårt, eller 5-10°dH.

Följ anvisningar och rekommendationer på tvätt- och diskmedelspaketen.

Kunden ansvarar för avloppsledningen till närmaste anslutningsbrunn på byggnadens utsida.

Kunden.

Vattenverket äger och underhåller vattenledningen till förbindelsepunkten som angivits i avtalet mellan kunden och verket.
Förbindelsepunkten är innan avstängningsventilen, vilket innebär att kunden ansvarar för reparation och underhåll av avstängningsventilen och vattenledningen från ventilen in till byggnaden.