Vatten och avlopp

Till vatten- och avloppsverkets huvudsakliga uppgifter hör att leverera hushållsvatten till stadens invånare och lokala företag och att avleda och behandla det avloppsvatten som produceras. Leverans och avledande sker i den omfattning som överenskommits om i avtal och enligt vad som föreskrivs i miljö- och hälsoskyddslagstiftningen.

Reningen av hushållsvattnet sköts av Kovjoki Vatten Ab och vårt eget reningsverk vid Kangholmen i Jeppo. Kovjoki Vatten Ab:s reningsverk ägs av Nykarleby stad och Pedersöre kommun. Enligt överenskommelse kommunerna emellan så ansvarar vår personal, för anläggningens drift och underhåll.

75 – 80 % av hushållsvattnet levereras från Kovjoki Vatten Ab och den resterande mängden tas från vår vattentäkt i Kainuunkangas vid gränsen till Alahärmä. Från Kainuunkangas leds grundvattnet till reningsverket i Jeppo och renas för att sen levereras till slutkunden. Totalt levererar vattenverket bruksvatten till ca 80 procent av stadens invånare och företag. Återstående 20 procent levereras av privatägda lokala vattenandelslag.

Avloppsvatten reningen sker vid Staden Jakobstads avloppsreningsverk vid Alholmen i Jakobstad. Dit pumpas avloppsvattnet via en transportavloppsledning från Nålören i Nykarleby.

Läs gärna broschyren ”Det nödvändiga vattnet”.