FAQ – Vatten och avlopp

Endast WC-papper och det som gått genom kroppen.

Vad vi spolar ned i toaletten försvinner inte bara. Det är en länk i en reningsprocess och varje dag arbetar reningsverken onödigt mycket med att rensa bort både fasta saker och farliga ämnen.
Pappershanddukar, tops, bindor, tamponger, våtservetter och annat hårt material ger ofta upphov till stockningar i rör och är en onödigt stor del av reningsarbetet. Cigarettfimpar, snus, färgrester och kemikalier (t.ex aceton) är farliga ämnen att hantera och förstör bakteriefloran i reningsprocessen.

Vattenmätaren innehåller ett horisontellt skovelhjul som registrerar via axelns rotation och volymen mellan skovlarna hur mycket vatten som passerat mekanismen.

Enligt lagstiftningen är minimikriteriet för korrekt vattenmätning ±5%. I själva verket är mätarens felmarginal endast 1-2%, alltså godtyckligt exakt. Fjärravlästa vattenmätare är digitalt konstruerade. I digitala vattenmätare läser sensorer hur snabbt en viss volym vatten (baserat på rörets diameter) förflyttar sig mellan två avlästa punkter.

Kunden.

De ventiler och kopplingar som finns runt vattenmätaren ägs av kunden.
Alltså är det på kundens ansvar att se till att inte förstöra mätare genom mekanisk påverkan eller förfrysning.Också de avloppsledningar som går på utsidan från och med byggnaden till närmaste anslutningsbrunn tillhör kunden.

Kraftverkets mätare, kundens ansvar.

Vattenverket äger, underhåller och reparerar vattenmätaren utan kostnad för kunden, under förutsättning att kunden inte själv förorsakat skadan på vattenmätaren.
Endast vattenverket får avlägsna vattenmätaren.
Om en vattenmätare gått sönder bör Kraftverket genast kontaktas.

Vattenverket här på Nykarleby Kraftverk Ab och Ben Ingman.

Tillsammans med Ben Ingman, som ansvarar över vatten- och avloppsärenden, kan du komma överrens om en tidpunkt för tecknande av anslutningsavtal. Medför till tillfället en situationsplan eller karta över vart du ska ha vatten- och avloppsanslutning. På kartan bör framgå fastighetens nummer och byggnadens våningsyta.

På mötet diskuteras kostnaderna för den planerade anslutningen, avtalen tecknas och tidpunkt för verkställande av anslutningen fastställs.
Kom ihåg att kontakta verket på förhand minst två veckor innan du vill ha anslutningen.

Vattnet är medelhårt, eller 5-10°dH.

Följ anvisningar och rekommendationer på tvätt- och diskmedelspaketen.

Kunden ansvarar för avloppsledningen till närmaste anslutningsbrunn på byggnadens utsida.

Kunden.

Vattenverket äger och underhåller vattenledningen till förbindelsepunkten som angivits i avtalet mellan kunden och verket.
Förbindelsepunkten är innan avstängningsventilen, vilket innebär att kunden ansvarar för reparation och underhåll av avstängningsventilen och vattenledningen från ventilen in till byggnaden.