Vatten och avlopp

Vattenverket

Vatten- och avloppsverket levererar vatten till ca 80% av stadens befolkning och företag, resten levereras av lokala privatägda vattenandelslag. Ca 75 % av bruksvattnet anskaffas från Kovjoki Vatten Ab som är beläget i Kovjoki , 25 % produceras vid det egna reningsverket vid Kangholmen i Jeppo varifrån grundvatten tas från Kainuunkangas, invid gränsen till Alahärmä.

Kovjoki Vatten Ab:s reningsverk ägs tillsammans med Pedersöre kommun. Nykarleby Kraftverk ansvarar för drift och underhåll av Kovjoki Vatten Ab:s anläggningar enligt överenskommelse kommunerna emellan.

Vattenrening

Vattenkvalitet

Vattenkvaliteten ute i ledningsnätet följs upp enligt ett kontrollprogram där det tas vattenprov från det utgående vattnet från Kovjoki, samt från ett antal förbrukningsplatser runtom i kommunen.

Provresultat

Avloppsverket

På ett miljömässigt och för kommuninnevånarna ändamålsenligt sätt strävar företaget att omhänderta avloppsvatten från bosättning och industri. Inom områden med utbyggda avloppsnät bor ca 40 % av kommunens befolkning. Till följd av skärpta miljökrav kommer andelen fastigheter anslutna till allmänt avlopp att öka i framtiden. Industrier och företag som använder vatten i sina processer, bör rena sitt avloppsvatten innan det leds vidare till vårt avloppsnät.

Avloppsvattnet pumpas via transportavloppsledningar till Jakobstads avloppsreningsverk (Alheda reningsverk) för behandling.

Processchema

Utveckling och prioriteringar

Prioriteringar för vatten- och avloppsverket bygger för närvarande på stadens ”utvecklingsplan för vattentjänster” som godkänts i fullmäktige den 13.09.2004. I enlighet med planen så prioriteras utvecklandet av servicen och kontrollerad utbyggnad av avloppsnätet t.o.m. år 2014 när det skall vara i sin ”slutliga” utbyggnadsgrad.

Med utvecklandet av servicen avses främst för Nykarleby Kraftverks del nybyggnad och sanering av ledningsnät för att bibehålla servicen på en hög nivå. Med tanke på säkerställandet av vattenanskaffning skall nya vattentag med råvattenledningar planeras och förverkligas.